“Офтальмохирургия” мекемесіндегі ЭТИКАЛЫҚ КОДЕКСІ

1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ТҰЖЫРЫМДАМАЛАР

 1. «ОФТАЛЬМОХИРУРГИЯ» мекемесінің (бұдан әрі – мекеме) Этикалық кодексі (бұдан әрі – Кодекс) Қазақстан Республикасының заңнамасына, мекеме жарғысына сәйкес әзірленген және ережелер мен принциптердің жиынтығы болып табылады.
 2. Кодекс – мекеменің барлық мүдделі тараптармен этикалық жағын, корпоративтік қатынастардың этикалық нормаларын, сондай-ақ этикалық нормалардың мекеме мен оның қызметкерлерінің күнделікті қызметіне әсер ету тетіктерін реттейтін құжат
 3. Кодекстің ережелері лауазымды тұлғаларға және мекеменің барлық қызметкерлеріне, лауазымына қарамастан қолданылады.
 4. Мекеменің әкімшілік-басқарушы аппараты (Директор, Бас дәрігер, бас мейірбике, бұдан әрі – ӘБА) мекеме қызметкерлері заңсыз әрекеттерге жол бермей және олардың алдын алуға белсенді әрекет ететің, ашықтық пен жауапкершілік жағдайларын құруға жауап береді,
 5. Әрбір мекеме қызметкерінің негізгі міндеті мекемеде бекітілген этикалық және моральдық нормаларды сақтау болып табылады.
 6. Этикалық нормаларды тиісті деңгейде сақтау үшін, қызметкерлер мекемеде олардың сақталуы және өздері үшін ең жоғары стандарттардың қалыптасуы үшін жауапкершілік алады.
 7. Кодекстің мақсаты:
 • барлық лауазымды тұлғалар мен мекеме қызметкерлері стратегиялық маңызды шешімдер қабылдаған кезде де, күнделікті жағдайда да өз қызметінде басшылыққа алатын негізгі құндылықтарды, қағидалар мен ережелерді бекіту
 • жоғары деңгейдегі этикалық мінез-құлық стандарттарына негізделген институтта біртұтас корпоративтік мәдениетті дамыту, ұжымдық сенім, өзара құрмет және әдептілік ахуалын қолдау
 • барлық қызметкерлердің, лауазымына тәуелсіз, Кодексті біркелкі түсінуі және қолдануы;
 • институтты басқару тетіктерінің тиімділігін арттыруға және оның мүдделі тараптармен сәтті өзара әрекеттесуіне жәрдемдесу;
 • іскерлік қатынастар тәртібінің озық тәжірибесін қолдану арқылы мемлекет пен кәсіби қоғамдастықтың мекемеге деген сенімін арттыру және қолдау.
 1. Кодекс мекеменің басқа ішкі құжаттарымен бірге қолданылады және мекеме қызметкерлері мен қызметкерлерінің іскерлік этика мен іскерлік әдеп нормалары мен қағидаттарын сақтау тұрғысынан көрсетеді.
 2. Кодексте көрсетілген нормалар мен қағидаттардың тізімі толық емес және белгілі бір алғышарттар немесе жағдайлар туындаған кезде мекеменің ӘБА-мен нақтылануы, өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін.
 3. Мекеменің барлық лауазымды тұлғалары, қызметкерлері мен серіктестері нәсіліне, тіліне, саяси және діни ұстанымдарына, жынысына, ұлттық және мәдени тегіне қарамастан, адал және әділетті қарым-қатынасқа құқылы. Кемсітушілік пен қысым көрсету осы Кодекске қайшы келеді және рұқсат етілмейтін мінез-құлықты құрайды. Егер қандай-да бір лауазымды тұлға немесе қызметкер басқа қызметкерге немесе әріптесіне қысым жасайтыны немесе әділетсіз екендігі анықталса, мекеме оған қатысты тәртіптік жаза қолданады.
 4. Мекеме өз қызметкерлерінде және олардың жұмысында жоғары бағалайды:
 • Мекеменің стратегиялық мақсаттарына жетуіне бағдарлану;
 • Кәсібилік және өзінің кәсіби деңгейін арттыруға құлшынысы;
 • қызметтік міндеттерді орындау кезінде бастамалылық және белсенділік;
 • тәртіп пен жауапкершілік;
 • қызметкерлер арасындағы өзара қолдау;
 • мекеменің жас мамандарына көмек.
 1. Мекеменің қызметі іскери этиканы және мінез-құлық ережелерін сақтау негізінде құрылған Мекеме мен барлық мүдделі тұлғалардың қарым-қатынасына негізделген. Өзара міндеттемелерді сақтау конструктивті жұмыстың қажетті шарты болып табылады.
 2. Кодексте келесі ұғымдар мен терминдер қолданылады:

Жалғыз қатысушы – уәкілетті орган – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі;

Іскерлік этика – Мекеме, оның Лауазымды тұлғалары және қызметкерлері жұмыс барысында сүйінетін іскерлік әдеп принциптері және нормаларының жиынтығы;;

Лауазымды тұлға – Мекеме басқармасы;

Мүдделі тұлға – бұл мекеме келісімшарттық қатынастарды жасасқан немесе жасасуға ниет білдірген жеке немесе заңды тұлға, сондай-ақ мекемеге байланысты мәмілелерге қатысушы тұлғалар.

Заңнама – белгіленген тәртіппен қабылданған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жиынтығы;

Мүдделер қақтығысы – мекеме қызметкерінің офтальмохирургия мекемесіне қатысты өзінің міндеттерін орындауы және мекеме қызметкерінің жеке мүддесі бар және оның міндеттерін бейтарап орындауына әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін жеке мүдделер қайшылығы туындаған жағдай;

Корпоративті мәдениет – мекемеге тән құндылықтар мен қағидаттар, іскерлік қатынастардың этикалық нормалары, мінез-құлық стандарттары;

Корпоративті жанжал – Жалғыз мүше мен мекеме арасында немесе мекеме бөлімшелері арасында туындаған келесі салдардың біріне әкелетін немесе әкелуі мүмкін келіспеушілік немесе дау:

– қолданыстағы заңдардың, Жарғының немесе мекеменің ішкі құжаттарының, жалғыз қатысушының құқықтарының бұзылуы;

-мекемеге, оның басқару органына немесе қабылданған шешімдердің мазмұнына наразылықтар.

Әлеуметтік жауапкершілік – институт, мемлекет және қоғамның өзара мүдделеріне жауап беретін ерікті түрде қабылданған міндеттемелерді орындау;

Қызметкермекемемен еңбек қатынастарында тұрған және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға;

          Корпоративтік жанжалдарды реттеу – корпоративтік жанжалдардың алдын алуға немесе шешуге бағытталған үрдістер жиынтығын жүзеге асыру.

2-ТАРАУ. ІСКЕРЛІК ЭТИКАНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН ПРИНЦИПТЕРІ

 1. Стратегиялық маңызды корпоративтік шешімдер қабылдау кезінде де мекеме қызметкерлері күнделікті кезігетін жағдайларда да, жеке қатысушымен, мемлекеттік органдармен, Мекеменің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерімен, серіктестермен, басқа да мүдделі тұлғалармен және жалпы Мекемемен қарым-қатынаста Мекеме осы Кодекстің талаптарын қабылдайды және орындайды.
 2. Мекеме қызметі қалыптасатын негізгі корпоративті принциптері – бұл өз қызметкерлерінің әдептілігі, сенімділігі және кәсібилігі, олардың жұмысының тиімділігі, өзара көмек, бір-біріне, мүдделі тұлғаларға және жалпы Мекемеге құрмет.
 3. Мекемеің негізгі корпоративті принциптері:
 • Құзыреттілік және кәсібилік – мекеме қызметкерлері тиісті білімі, жұмыс тәжірибесі, білімді және жауапты шешім қабылдауға қабілеті болуы керек. Мекеме өз қызметкерлеріне кәсіби білім мен дағдылардың деңгейін көтеруге, кәсіби және шығармашылық қабілеттерін жүзеге асыруға, мансаптық өсу әлеуеті мен мүмкіндіктерін дамытуға жағдай жасайды;
 • Патриотизм – бұл мекемеге мемлекет тарапынан жоғары сенім және оның әлеуметтік жауапкершілігі патриотизм сезімін және денсаулық сақтау жүйесін дамытуға үлес қосуға деген ұмтылысты тудырады;
 • Ашықтық – мекеме өзі жайлы, жетістіктері мен нәтижелері туралы ақпараттың ашықтығына, айқындығына және сенімділігіне ұмтылады. Мекеме Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есеп беру мен бухгалтерлік есеп сапасын жақсарту негізінде Жалғыз мүшеге және серіктестерге жағдайдың жай-күйі туралы шынайы, уақтылы хабарлауға, ақпараттың ашықтығы мен қол жетімділігін арттыруға ұмтылады.
 • Жауапкершілік пен адалдық – мекеме Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, шарттық қатынастарға, іскерлік әдет-ғұрып пен моральдық принциптерге сәйкес өзіне алған міндеттемелерге жауапкершілікпен және саналы түрде жүгінеді. Мекеме өзінің мемлекет алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін сезінеді;
 • Адалдық пен әдептілік – мекеменің және оның іскерлік беделінің негізі. Мекеме жеке мүдделер мен кәсіби қызмет арасындағы қайшылыққа жол бермейді. Алдау, үнсіздік және жалған мәлімдемелер мекеме қызметкерінің мәртебесіне сәйкес келмейді;
 • Жеке тұлғаны құрметтеу – бұл мекеме қызметкерлері лауазымына, жұмыс орнына, қызметтік және еңбек міндеттеріне қарамастан басшылыққа алынатын негізгі қағида. Жеке тұлғаны құрметтеу қағидатын өзара сақтау Лауазымды тұлғалар тарапынан Қызметкерлерге қатысты және Қызметкерлер тарапынан Лауазымды тұлғаларға қатысты тең мәртебеде маңызды.

 3-ТАРАУ. ІСКЕРЛІК ҚАРЫМ – ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ЭТИКАЛЫҚ НОРМАЛАРЫ 

 • 1. Мекеменің лауазымды тұлғалары және қызметкерлері
 1. Мекеме қызметкерлері міндетті:
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне және Мекеменің корпоративтік рәміздеріне құрметпен қарауға;
 • жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды сақтауға, мемлекеттік тілге және басқа тілдерге, барлық халықтардың салт-дәстүріне құрметпен қарауға;
 • жоғары кәсіби жұмыс үшін бар күшін салуға, мекеменің мүлкіне ұқыпты қарауға, оны ұтымды және тиімді пайдалануға;
 • жұмысқа деген қатынасы және тәртібімен ұжымда позитивті және тұрақты орта құруға болысу;
 • сыпайы және биязы болу;
 • немқұрайлылық пен дөрекілікке төзбеуге;
 • әріптестеріне қолдау және көмек көрсету;
 • өзгелердің пікіріне мұқият болу;
 • сөз бен істің біртұтастығын қамтамасыз ету;
 • уәделерді орындауға;
 • қателіктеріңізді жасырмауға / мойындауға;
 • өзіне (немесе байланысты тұлғалармен) және басқалармен мүдделер қақтығысы туындауына әкеп соқтырантын жағдайды болдырмайтындай өзін-өзі ұстау;
 • басқа жұмысшыларға қатысты жеке субъективті пікірлерді білдіруге жол бермеуге және басқа жұмысшылардың әрекеттерінің дұрыстығына немесе қателілігіне жеке баға бермеуге;
 • құпиялылық нормаларын бұзбай және мекеменің ішкі құжатталған ақпаратының талаптарын ескере отырып, бір-біріне шынайы ақпаратты уақтылы ұсынуға;
 • мекеме басшылығының тікелей өкілетінсіз немесе тікелей нұсқауынсыз мекеме атынан кез-келген тақырып бойынша көпшілік алдында сөйлеуге немесе сұхбаттасуға жол бермеу;
 • қоршаған ортаға құрмет пен ілтипатпен карау;
 • Кодекстің талаптарын мұқият оқып, түсініп, адал орындауға және келісілген жағдайда тиісті растау формасын толтыруға (осы Кодекске қосымша);
 • өзіне жүктелген міндеттемелер үшін жауап беруге;
 • өз міндеттерін орындау барысында жеке қатынастар немесе жеке пайданы емес, мекеме мүдделерін басшылыққа алуға;
 • іскерлік этика қағидалары мен мінез-құлық ережелерінің бұзылуы жағдайында тергеу үрдісінде жәрдемдесу;
 • жұмыс орындарында тазалық пен тәртіпті сақтауға, сонымен қатар барлық жұмыс материалдарын жақсы жағдайда ұстауға.
 1. Мекеме басшылығы міндетті:
 • Кодекстің негізгі құндылықтары мен принциптерін ескере отырып, ашықтық және бейтараптық қағидаттары бойынша басқару шешімдерін қабылдауға;
 • өздеріне жүктелген міндеттерді орындау барысында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Мекеменің ішкі құжаттарында қарастырылған сәйкес жауапкершілікті сақтау;
 • жеке үлгісінде Кодекстің талаптарына ұстанымдылығын танытып олардың орындалуын мадақтау;
 • қызметкерлер арасында корпоративтік рухты қалыптастыруға, ұжымды ортақ миссиямен, мекеменің құндылықтарымен және қағидаттарымен біріктірілген топқа ұйымдастырұға уақыт бөлуге;
 • Қызметкерлерге нақты міндеттер қояды және қажет болған жағдайда оларды нақты нұсқаулықтармен сүйемелдейді;
 • жұмысшыларға өз жұмыстарын орындау үшін қажетті ақпаратқа ашық және тұрақты қол жетімділікті қамтамасыз етеді;
 • қызметкерлерге кеңес және нұсқаулық беру
 • қандай-да бір жағдайда мекеме қызметкерінің мәртебесін төмендетуге жол бермеу.
 1. Мекеме басшылығы мен қызметкерлері өздерінің функционалдық міндеттерін орындағаны үшін келесі сиыларды қабылдауға құқылы емес:
 • заңды және жеке тұлғалардың ақша, қызмет және өзге де нысандағы сыйақылары;
 • жұмыспен тәуелді заңды және жеке тұлғалардан сыйлықтар немесе қызметтер, жалпы қабылданған сыпайылық пен қонақжайлылық нормаларына сәйкес немесе хаттамалық және басқа ресми іс-шаралар кезінде символдық белгілерді қоспағанда.
 1. Мекеме басшылығы агрессияны, кемсітушілікті және қорқытуды болдырмайтын жұмыс жағдайларын жасауы тиіс. Ұқсас құбылысқа тап болған кез-келген қызметкер мұндай қақтығыстарды шешу үшін тікелей басшысына хабарлауға құқылы.
 • 2. Уәкілетті орган
 1. Уәкілетті органмен қатынастар Заңнаманың, Жарғының және мекеменің басқа ішкі құжатталған ақпаратының талаптарына сәйкес ашықтық, есеп беру және жауапкершілік қағидаттарына негізделеді. Мекеме уәкілетті органмен қатынастарда белгіленген рәсімдерді нақты сақтайды..
 2. Мекеме мен уәкілетті орган арасында ақпарат алмасу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және мекеменің ішкі құжаттарымен реттеледі..

                                                      3.3. Іскери серіктестер 

 1. Мекеменің іскери серіктестермен өзара қарым-қатынасы өзара тиімділік, ашықтық және келісімшарт талаптарына сәйкес қабылдаған міндеттемелер үшін толық жауапкершілік қағидаттарында жүзеге асырылады..
 2. Мекеме іскери серіктестермен келісім-шарттардың талаптарын сақтайды және олармен байланысты міндеттемелерді орындайды.
 3. Мекеме іскери серіктестерге негізсіз жеңілдіктер мен артықшылықтар берілуіне жол бермейді.

3.4.Мекеменің қарымқатынастары.

      Мекеме ұйымдармен қатынастарды Заңнамаға, Жарғыға, мекеменің ішкі құжатталған ақпаратына, келісімдерге және Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

 3.5. Әлеумет 

 1. Мекеме өзінің қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін түсінеді.
 2. Мекеме өзін жұмыс істейтін әлеуметтік ортаның ажырамас элементі ретінде қарастырады, онымен құрмет, сенім, адалдық және әділдік қағидаттарына негізделген берік қатынастар орнатуға тырысады.
 3. Мекеме ұмтылады:
 • әлеуметтік маңызды мәселелерді шешуге оң әсер етуге;
 • қоғамға қызмет етуге, кәсіби білім мен білім деңгейін көтеруге бағытталған бағдарламалар, басқа да әлеуметтік бағдарламаларды қолдауға;
 • экономикалық тиімді және орынды болған кезде жаңа жұмыс орындарын құру және жұмысшылардың кәсіби біліктілігін арттыру;
 • қоғамдық қатынастарды жақсарту, қоршаған ортаны жақсарту және өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ұйымдармен (қоғамдық, үкіметтік емес және басқалар) конструктивті қарым-қатынас орнату.
 1. Мекеме күмәнді беделге ие заңды және жеке тұлғалармен әріптестіктен бас тартуға міндеттенеді.
 2. Мекеме экологияны және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бастамаларды қолдайды..
 3. Мекеме әр түрлі формада қайырымдылық қызметін жүзеге асырады, халықтар арасындағы бейбітшілікті, достық пен келісімді нығайтуға ықпал ететін жобаларды қолдауға ерекше назар аударады..
 4. Мекеме білім беру, ғылым, мәдениет, өнер, ағарту, жеке тұлғаның рухани дамуына жәрдемдеседі.

 4-ТАРАУ. ІСКЕРЛІК ТӘРТІПТІҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 1. Мекеме басшылығы мен қызметкерлері мекемені және оның беделін, коммерциялық және қызметтік құпияларын басқа адамдарды байыту немесе өзінің жеке басын байыту мақсатында пайдаланбауы керек..
 2. Мүдделер қақтығысының алдын алу мекеме, оның басшылығы, қызметкерлері және уәкілетті орган мүдделерін қорғауды қамтамасыз етудің маңызды шарты болып табылады. Мекеменің барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері мүдделер қайшылығынсыз ашық, уақтылы және тиісті шешім қабылдауға жауапты.
 3. Мекеме басшылығы мен қызметкерлерінің – бағыныштылармен, әріптестермен, бәсекелестермен қарым-қатынаста іскерлік әрекеті, бірінің екіншісіне қарсылығын жояды және ұсынады:
 • бейтараптылық пен ізгілік;
 • расталмаған ақпаратты пайдаланудан бас тарту;
 • мекеменің коммерциялық және қызметтік құпияларына қатысты ақпаратты жарияламау;
 • сөзіне деген адалдық;
 • моральды құндылықтарды сақтаудағы мақсаттылық;
 • өзінің іскерлік беделін сақтау, көрінеу жалған және расталмаған ақпаратты тікелей немесе үшінші тарап арқылы таратудан бас тарту;
 • мүдделер қақтығысы жағдайында – келіссөздер арқылы дауларды шешуге қол жеткізу.

Құпия ақпарат 

 1. Мекеменің құпия ақпараты болып Қазақстан Республикасының заңнамасына және Мекеменің ішкі құжаттарына сәйкес құпия танылады. Мекеме қызметкерлері құпия ақпараттарды үшінші тұлғаларға және оған қол жеткізуге құқығы жоқ басқа қызметкерлерге рұқсатсыз қол жеткізудің және жария етудің алдын алуға, сондай-ақ деректердің жоғалуына немесе жойылуына жол бермеуі керек..
 2. Мекеменің басшылығы мен қызметкерлеріне коммерциялық және қызметтік құпияны жария етуге тыйым салынады, егер бұл ақпаратты беру туралы талап мекеменің ішкі құжаттарында құпия ақпаратпен жұмыс істеу кезінде белгіленбесе..
 3. Мекеме басшылығы мен қызметкерлері құпия ақпаратпен жұмыс жасағанда мекеменің ішкі құжаттарының талаптарын қатаң сақтау керек.

  Сыбайлас жемқорлық және басқа да заңсыз әрекеттер

 1. Мекеме мүдделі тұлғалар тарапынан да, мекеме басшылығы мен

қызметкерлері тарапынан да негізсіз жеңілдіктер мен артықшылықтар алу немесе сақтау мақсатында сыбайлас жемқорлықтың және басқа да заңсыз әрекеттердің алдын алуға бар күшін салады.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл үшін тікелей жауапкершілік мекеме басшылығына жүктелген.

Мекеме қызметкерлері басшылыққа өздеріне белгілі болған сыбайлас  жемқорлық құқық бұзушылық туралы істер туралы хабарлауға міндетті.

 5-ТАРАУ. КОРПОРАТИВТІК МӘДЕНИЕТ

 1. Мекеме басшылығы мен қызметкерлері мекеменің корпоративті мәдениетін дамытуға, осы Кодекстің талаптарын сақтауға және түсінуге және оның бұзылуына жол бермеуге өз үлестерін қосуға міндетті..
 2. Мекеме басшылығы және қызметкерлері корпоративті рухты қалыптастырып, өздері үлгі бола отырып Кодекс талаптарын сақтауы қажет
 • Сыртқы көрініс және келіссөз этикасы
 1. Мекеме басшылығы мен қызметкерлері қызметтік міндеттерін орындау кезінде киім, аяқ киім, шаш үлгісін таңдауда іскери стиль стандарттарын қатаң сақтау керек.
 2. Ұйымдарда белгілі бір форманы сақтау талап етілуі мүмкін.
 3. Медициналық этика медициналық қызметкерден жеке гигиенаны ғана емес, сонымен бірге әдептілікті де талап етеді. Киім тек таза емес, сонымен қатар жұмысты орындау үшін ыңғайлы болуы керек. Ол шамадан тыс жарықтығы немесе әлеміштелігімен науқастарды тітіркендірмеуі қажет. Әтір су немесе одеколонды орынды мөлшерде пайдалану қажет, және өткір иісі болмауы тиіс. Қол гигиенасын қатаң сақтау (маникюрге қойылатын талаптар – жарқын лаксыз қысқа алынған тырнақтар). Косметиканы қолдануда және әртүрлі зергерлік бұйымдарды киуде қарапайымдылық пен шектеулік медицина қызметкерінің жұмысының сипатына байланысты.
 4. Басшылық пен қызметкерлердің басқа қызметкерлермен және іскери серіктестермен, оның ішінде телефон арқылы келіссөздерді жүргізу қабілеті, жалпы мекеме туралы жағымды әсер қалыптастыруға көмектеседі. Мекеме басшылығы мен қызметкерлері келіссөздер кезінде, оның ішінде телефон арқылы сөйлесу кезінде құрметпен және сыпайы тонмен сөйлеуі керек. Іскерлік келіссөздер тыныш, сыпайы түрде жүргізілуі керек. Ұялы телефондар жұмыс уақытында минималды дыбыс режиміне орнатылады, пациенттерді қабылдау кезінде ұялы байланыс туралы келіссөздерге жол берілмейді.

     Ішкі немесе сыртқы қоңырауға жауап беру кезінде өте сыпайы және мейірімді болу керек, нақты және толық ақпарат беру қажет. Сондай-ақ, телефонмен сөйлескен кезде, басқа жұмысшылардың бір бөлмеде болуы мүмкін екенін ескеріп, олардың жұмысына мұқият болып, қатты сөйлесу арқылы назарын аудармаған жөн. Жиналысқа барғанда ұялы телефондарды өшіріп немесе үнсіз режимге қою керек.

 • Корпоративтік мейрамдар
 1. Корпоративті мәдениетті қалыптастырудың маңызды элементтерінің бірі – мерекелік іс-шараларды ұжымда өткізу..
 2. Мекеме басшылығы мен қызметкерлері корпоративті ойын-сауық немесе спорттық шараларға қатыса алады. Олар сонымен қатар қызметкерлер арасында корпоративтік рухты көтеруге бағытталған іс-шараларға қатысты өз ұсыныстарын жасай алады.
 3. Дәстүрлі корпоративті мерекелерге мыналар жатады: Мекеменің туған күні, Жұмысшылардың мерейтойлары (50 жыл), мекеме қызметкерлерінің балаларының бірінші сыныпқа қадам басуын атап өту, зейнетке шығу, Жаңа жыл, Халықаралық әйелдер күні, Наурыз, Медицина қызметкерлері күні, Тәуелсіздік күні және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа да ресми мерекелер.
 4. Барлық қызметкерлер Мекеме ішінде мәжіліс залына немесе мекеменің аумағындағы басқа жерге жиналады, мекеме басшылығы немесе оның өкілдері құттықтау сөздер айтып, ерекше еңбегі сінген қызметкерлерді мадақтама хаттармен, сыйлықтармен және басқалаша марапаттайды.
 5. Мекеме тұтас тойлаған жағдайда ұжым қаладан тыс жерлерде, құрылымдық бөлімшелер музыкалық нөмірлер, билер, ойындар дайындайтын табиғат аясында саяхат жасай алады. Кейбір жағдайларда Басқарманың бастамасымен жұмысшылардың отбасы мүшелері шақырылады.

5.3. Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны сақтау 

 1. Мекеме өз жұмыскерлерінің еңбек жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, қоршаған ортаны қорғау мен сақтауды қадағалайды, Қазақстан Республикасының осы саладағы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді. Мекеме басшылығы мен қызметкерлері қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы стандарттар мен ережелерді қатаң сақтауға міндетті..
 2. Мекеме басшылығы мен қызметкерлері жұмыс ортасын оңтайландыруға және оған әсерін азайтуға, мысалы, энергияны үнемдеуге, қағазды пайдалануды барынша азайтуға міндетті..
 3. Мекеме қоршаған ортаны қорғау қағидаттарын ұстанады және энергия үнемдейтін технологияларды, қалдықсыз өндіріс пен қалдықтарды екіншілік пайдаалануды жүзеге асырады. Осы мақсатта Мекеме инвестициялық шешімдер қабылдау немесе жеткізушілермен келісім жасасу кезінде осы факторларды ескеруі мүмкін..

5.4. Құндылықтаармен байланыс 

 1. Мекеме қоғам мен бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты жоғары этикалық нормалардың сақталуын бақылайды. Мекеме басшылықтың көпшілік алдында сөйлеуінде, оның ақпараттық-жарнамалық материалдарында немесе басқа да қоғамдық қатынастарда жалған ақпарат таратуға, фактілерді жасыруға және / немесе бұрмалауға жол бермейді..
 2. Көпшілік алдында сөйлеуге, мекеменің оқиғалары туралы түсінік беру немесе БАҚ-та қандай-да бір мәлімдеме жасау, бұқаралық ақпарат құралдарында, Интернетте, Мекеменің веб-сайтында басшылықтың өкілетті өкілдері және мекеме қызметкерлері ғана құқылы.
 3. Мекеме атынан сөйлеген кезде басшылық пен қызметкерлердің өкілдері кәсіби мінез-құлық пен іскерлік этиканың жалпыға бірдей қабылданған стандарттарын сақтауға, тек сенімді ақпаратты таратуға, сондай-ақ құпия ақпараттың жария болуына жол бермеуге міндетті..
 4. Мекеме басшылығы мен қызметкерлерінің өкілдері мекеменің жұмысы және жалпы қызметі туралы өз пікірін, ашық білдірмегені жөн, егер ол:
 • мекеменің негізгі қызметі бағытына сәйкес келмейді;
 • құпия ақпаратты жария етеді;
 • мекеме басшылығына бағытталған этикалық емес мәлімдемелер бар.

 6-ТАРАУ. МЕКЕМЕ ДӘРІГЕРЛЕРІ, ОРТА ЖӘНЕ КІШІ САНАТТЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЭТИКАЛЫҚ НОРМАЛАРЫ 

6.1 Медицина қызметкерлерінің міндеттері 

 1. Дәрігер науқастың құқықтарын құрметтеуі керек. кәсіби шешім қабылдағанда дәрігер науқастың игілігін ескеруі керек.
 2. Дәрігер науқасты емдеуге жатқызғаны үшін немесе пациентті белгілі бір медициналық мекемеге, белгілі бір маманға немесе емнің белгілі бір түрін тағайындағаны үшін қандай-да бір көзден сыйақы немесе басқа сыйақы алмауы керек.
 3. Дәрігер науқастың физикалық немесе психологиялық жағдайын нашарлататын әрекетті жасамауы керек.
 4. Дәрігердің науқастың денсаулығы туралы кәсіби пікірі тек медициналық тексеру және (немесе) емдеудің нәтижелеріне негізделуі керек.
 5. Науқастарды диагностикалау және емдеу науқастардың зақымданған ағзалары мен мүшелер жүйесіне мамандандырылған мамандардан тұратын көп салалы топтың қатысуымен жүргізілуі керек.
 6. Науқастың денсаулығы мен өмірін сақтау үшін дәрігер өзінің кәсіби тәжірибесі мен әлеуетін пайдалану керек. Егер қажетті тексеріс немесе емдеу мүмкін емес болса, ол өзінің білікті әріптестерімен байланысуы керек.
 7. Дәрігер медициналық көмекке жүгіну фактісі, азаматтың денсаулығының жай-күйі, оның ауруы туралы диагноз және медициналық құпияны құрайтын тексеру және (немесе) емдеу кезінде алынған басқа ақпарат туралы мағлұматтардың құпиялығын қамтамасыз етуге міндетті..
 8. Тек емдеуші дәрігер туыстарына науқастың денсаулығы туралы хабарлауға құқығы бар.
 9. Жұмыс және жұмыс емес уақытында шұғыл көмек көрсету – әр дәрігердің парызы.
 10. Дәрігер науқасты негізсіз қауіп-қатерге душар қылуға және өз білімін адамгершілікке жатпайтын мақсаттар үшін пайдаланбауы керек.
 11. Дәрігер пациентпен өзара сенім болмаған кезде, сондай-ақ жеке араздық жағдайында, егер дәрігер қабілетсіз болса немесе емделуге қажетті мүмкіндіктері мен тәжірибесі болмаса, жедел жәрдем жағдайларын қоспағанда, дәрігер жағдайды нашарлатпайтын шараларды қабылдауға міндетті болған кезде науқасты емдеуден бас тарта алады. Мұндай жағдайларда дәрігер науқасқа басқа маманға жолығуына кеңес беруі керек.
 12. Науқастың келісімінсіз емдік-диагностикалық шараларды жүргізуге науқастың өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жағдайда, жағдайды физикалық немесе психикалық тұрғыдан тиісті түрде бағалай алмайтын жағдайда ғана жол беріледі. Бұл жағдайда шешімді консилиум қабылдауы керек, ал егер консилиум жинауға мүмкіндік болмаса – емдеуші дәрігерд шешеді.
 13. Баланы емдеу кезінде дәрігер ата-анасына немесе қамқоршыларына толық ақпарат беруге, белгілі бір емдеу әдісін немесе дәріні қолдануға келісімін алуға міндетті.
 14. Дәрігер науқастың және оның отбасының ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге, оған және оның отбасына мейірімділікпен қарау керек.
 15. Дәрігер оккультивті-мистикалық және діни емдеу әдістерін, сондай-ақ дәстүрлі медицинаны емдеу әдістерін насихаттамауы және қолданбауы керек.
 16. Дәрігер емдеудің балама әдістерін таңдағанда дәлелдері бар емдеу әдісін таңдауы керек. Егер дәлелдемелермен емдеудің екі балама әдісі болса, дәрігер әр емдеу әдісінің тиімділігі мен өзіндік құнының балансына (cost-effectiveness analysis сүйене отырып таңдау жасау керек.
 17. Егер пациент өзінің келісімін білдіре алмаса, оны заңды өкілі немесе пациентті үнемі қадағалап отыратын адам білдіруі керек.
 18. Науқас өзінің денсаулығы туралы ақпарат алуға құқылы, бірақ ол одан бас тарта алады немесе денсаулық жағдайы туралы хабардар етілетін адамды көрсете алады. Егер ол денсаулыққа ауыр зиян келтіруі мүмкін деп айтуға жеткілікті негіз бар болса, ақпаратты пациенттен жасыруға болады. Алайда, науқастың өтініші бойынша дәрігер оған толық ақпарат беруі керек.
 19. Дәрігер науқастың басқа мамандардан алған ауруы (диагнозы) туралы балама кәсіби пікірге құқығын білуі және мойындауы керек..
 20. Дәрігер науқастың басқа маманнан кеңес алуы шешіміне кедергі жасамауы керек.
 21. Егер емдеу кезінде қате кетсе немесе күтпеген асқынулар пайда болса, дәрігер пациентті бұл туралы, қажет болған жағдайда басшылықты, аға әріптесін хабардар етуге және нұсқаулықтарды күтпестен салдарын түзетуге бағытталған іс-әрекеттерді дереу бастауға міндетті..
 22. Дәрігер жеке басын байыту және материалдық пайда алу үшін кәсіби шешім қабылдамауы керек..
 23. Дәрігер дәрі-дәрмектерді өндірушілер мен дистрибьюторлардың өкілдерінен ұсынған дәрілерді тағайындағаны үшін сыйақы алмауы керек.
 24. Дәрі-дәрмектерді тағайындау кезінде дәрігер міндетті түрде медициналық көрсеткіштерді және пациенттің мүдделерін басшылыққа алуы керек.
 25. Дәрігер науқасқа жасына, қаржылық жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, дініне, әлеуметтік тегіне, саяси көзқарасына, азаматтығына және басқа да медициналық емес факторларға байланыссыз медициналық көмек көрсетуі керек..
 26. Дәрігер медициналық анықтамаларды тек Қазақстан Республикасының заңнамасына, нормативтік құқықтық және ішкі құжаттарға сәйкес бере алады.
 27. Кешенді профилактикалық, диагностикалық және әсіресе емдік шараларды (мысалы, ағзаларды трансплантациялау) және басқа шараларды қажет ететін пациенттерді таңдағанда дәрігерлер қатаң медициналық көрсетілімдерге негізделіп, ұжымдық шешім қабылдауы керек..
 28. Емдеуші дәрігер науқастың емделу процесіне жауап береді..
 29. Бөлімше меңгеруші – дәрігерлері өздеріне бағынышты қызметкерлердің біліктілігін арттыруға қамқорлық жасауы қажет.

6.2. Дәрігерлердің қарым-қатынасы 

 1. Дәрігерлер бір-біріне, сондай-ақ басқа медициналық және қосалқы қызметкерлерге құрметпен қарауы, кәсіби этиканы сақтауы және пациенттің дәрігерді немесе медициналық ұйымды таңдауына құрметпен қарауы қажет.
 2. Студенттер мен жас мамандарды үйрететін дәрігерлер өздерінің мінез-құлқымен, өз міндеттерін орындауға деген көзқарасымен үлгі болып, осы Кодекске адалдығын көрсетулері керек.
 3. Дәрігерлер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттап, жас мамандарға үлгі көрсетіп, әлеуметтік және кәсіби этикалық нормаларды сақтауы керек.
 4. Әріптестерге айтылған кәсіби ескертулер негізделіп, ренжітілмейтін тәсілмен, ең алдымен жеке сөйлесу кезінде жасалуы керек..
 5. Дәрігерлер оларға сындарлы ескертулерге лайықты және кәсіби жауап беруі керек..
 6. Дәрігер басқа дәрігердің кәсіби біліктілігіне ашық түрде күмәнға қоюға немесе оны басқа жолмен беделін түсіруге құқығы жоқ.
 7. Дәрігерлер күрделі клиникалық жағдайларда ұқыпты түрде аз тәжірибесі бар әріптестеріне кеңес және көмек бере алады..
 8. Емдеу кезінде емдеуші дәрігер әріптестерінің ұсыныстарын қабылдай алады немесе дәлелді медицинаға негізделген бас тартуға дәлел келтіріп, олардан бас тарта алады..

6.3. Дәрігерлердің орта медицина қызметкерлерімен қарым-қатынасы 

 1. Дәрігерлер орта медицина қызметкерлерін құрметтеуі керек және пациенттің денсаулығы мен емделуіне байланысты олардың пікірлерінің ескерілмеуіне жол бермеуі керек.
 2. Егер орта медицина қызметкері белгіленген процедуралар кезінде қателіктер жіберсе, дәрігерлер пациенттерге көрсетпей, ілтипатты және мейірімді түрде ескерту жасауы керек.
 3. Орта медицина қызметкерлері дәрігерден медициналық тарихтағы анық емес жазбалар, тағайындау парағы және т.б. туралы түсініктеме алуға құқылы және қажет болған жағдайда ақпараттың сәйкес еместігін көрсетеді.
 4. Орта медицина қызметкерлері пациенттің құқықтарын, санитарлық ережелерді, СОПтарды, қауіпсіздік техникасын, медициналық жабдықтар мен дәрі-дәрмектерді қолдану жөніндегі нұсқаулықтарды білуге ​​және сақтауға міндетті..
 5. Орта медицина қызметкерлері өздерінің діни және саяси уәждерін мекеменің басқа жұмысшыларына жүктемеуі керек.
 6. Орта медицина қызметкерлері диагностика және емдеудің барлық күрделі жағдайларында дәрігерден кеңес ала алады.
 7. Орта медицина қызметкерлері дәрігерлер жайлы немқұрайлы сөйлееуі тиіс. «Дәрігерлік қателіктер» немесе дұрыс тағайындалмаған емдеу туралы қауесеттер мен өсектер таратпауы қажет.
 8. Дәрігер орта медицина қызметкерлеріне құрметпен қарауды орнатуы және нығайтуы керек және оларға өзінің жоғары дәрежесі тұрғысынан қарамауы қажет.
 9. Дәрігер орта медицина қызметкерлерінің кәсіби білімі мен дағдыларын жетілдіруге көмектесе алады.
 10. Орта медицина қызметкерлері міндетті:
 • жағымсыз әдеттерден аулақ болу
 • алкогольдік, есірткілік, уытқұмарлық жағдайында міндеттерін орындауға жол бермеуге,
 • жеке бас гигиенасы ережелерін сақтау.

6.4. Орта медицина қызметкерлерінің пациентпен қарымқатынасы 

 1. Науқастардың қатысуымен диагнозды талқылауға, емдеудің дұрыстығына күмәндануға, сондай-ақ бөлмедегі науқастардың ауруларын талқылауға тыйым салынады.
 2. Күрделі процедуралар алдында орта медицина қызметкерлері қол жетімді түрде олардың мағынасын, сәтті емделуге қажеттілігін түсіндіріп, психоэмоционалды кернеуді жеңілдетуі керек..
 3. Ауыр науқастарға күтім жасайтын орта медицна қызметкерлері процедуралардың орындалу ретін түсіндіруі керек..
 4. Орта медицина қызметкерлері міндетті
 • медициналық процедуралар мен олардың функционалдық міндеттерін орындау кезінде ұстамдылықты, сабырлылықты және әдептілікті сақтау.
 • тек өз құзыреті шегінде сөйлесу (симптомдар туралы, аурудың болжамы туралы айтуға құқығы жоқ).
 • дәрігерлік нұсқаулықтарды уақтылы және кәсіби түрде орындау
 • науқастың жағдайындағы кенеттен өзгерістер туралы дәрігерге дереу хабарлау..
 • науқас болмаған кезде дәрігерлік нұсқаулықтарды орындау кезінде күмән туындағандағы барлық нюанстарды ілтипатты түрде нақтылау.
 • пациенттерге жасына немесе жынысына, аурудың сипатына, нәсілдік немесе ұлттық шығу тегіне, діни немесе саяси сенімдеріне, әлеуметтік немесе материалдық жағдайына немесе басқа да айырмашылықтарына қарамастан білікті көмек көрсету.
 • пациенттің емдеуді жоспарлауға және өткізуге қатысу құқығын құрметтеу.
 1. тәжірибелі орта медицна қызметкерлері тәжірибесі аз жұмысшылармен өз тәжірбиесімен бөлісе алады..
 2. орта медицина қызметкерлері науқасқа байланысты тәкаппарлық, немқұрайдылық танытып немесе науқастың қадірін түсіретіндей сөйлеспеуі қажет.
 3. Орта медицина қызметкерлері пациентке моральдық, діни, саяси сенімдерін жүктеуге құқылы емес.
 4. Бірнеше науқастарға медициналық көмек көрсетудің кезегі туындаған кезде орта медициналық қызметкерлер кез-келген дискриминацияны болдырмай, тек медициналық критерийлерді басшылыққа алуы керек..
 5. Орта медицна қызметкерлері пациентке зиян келтіруді көздейтін үшінші тұлғалардың әрекеттеріне бей-жай қарамауы керек.
 6. Қауіп-қатер туындауы мүмкін медициналық араласуды жүргізу кезінде, медициналық қызметкерлер науқастың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін асқынулардың қаупін азайту үшін қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етуге міндетті..
 7. Орта медицина қызметкерлері пациенттің денсаулық жағдайы туралы ақпаратты туыстарына тек емдеуші дәрігердің келісімі бойынша ғана хабарлай алады.
 8. Орта медицина қызметкерлері пациенттің немесе оның заңды өкілінің (кәмелетке толмаған және / немесе сот іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған азаматтармен қарым-қатынаста) кез-келген медициналық араласуды қабылдау немесе одан бас тарту құқығын құрметтеуі керек..
 9. Орта медицина қызметкерлері біліктіліктеріне сәйкес пациентке медициналық процедурадан бас тартудың салдарын түсіндіруі керек..
 10. Орта медицина қызметкерлері кәсіби міндеттерін орындау үшін науқастың денсаулығы, диагнозы, емі, оның ауруының болжамы және науқастың жеке өмірі туралы үшінші тараптардан құпия ақпаратты сақтауы керек..
 11. Орта медицина қызметкерлер пациенттер туралы құпия ақпаратты кез-келген түрде таратуға құқылы емес.
 12. Орта медицина қызметкерлері қажет болған жағдайда әріптестеріне көмек көрсете алады, сонымен қатар емдеу процесінде жәрдемдесе алады.
 13. Орта медицина қызметкерлері пациентке емдеуші дәрігер тағайындаған емдеу бағдарламасын орындауға көмектесуі керек, сондай-ақ туыстары мен отбасы мүшелеріне пациентке әрі қарай күтім жасау туралы кеңестерді қол жетімді түрде түсіндіруі керек..
 14. Орта медицина қызметкерлері үнемі өз біліктіліктерін арттырып, қажет болған жағдайда ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысуы керек..

6.5. Кіші медициналық персонал 

 1. Аға мейірбике кіші медициналық қызметкерлердің жұмысын қадағалайды және күнделікті тәрбие жұмыстарын жүргізуге міндетті.
 2. Аға мейірбике кіші медициналық қызметкерлердің жұмыс сапасына, пациенттерге күтім жасау мәдениеті, жайлылық, тазалық және емханадағы тәртіпке жауап береді..
 3. Кіші медициналық персонал өздерінің функционалдық міндеттерін тиімді орындауға, іскерлік бағдарлау мен тәртіп ережелерін сақтауға міндетті..
 4. Кіші медициналық персонал ұқыпты болып, жеке бас гигиенасын сақтауы керек..
 5. Кіші медициналық персонал мекемедегі тәртіп ережелері және басқалармен қарым-қатынас туралы қатаң тренингтерден өтуі керек..
 6. Кіші медициналық персонал барлық ресми мәселелерді ағ мейірбикемен / бас мейірбикемен шешуі керек.
 7. Кіші медициналық персонал әріптестерімен пациенттің көзінше жеке мәселелерін шешпеуі керек.

6.6. Медицина қызметкерлерінің ақпаратты жария етуі 

 1. Пациенттің медициналық ақпараты жария етілуі мүмкін:
 • пациенттің жазбаша келісімімен;
 • анықтау, тергеу, прокуратура және сот органдарының дәлелді өтініші бойынша;
 • құпиялылық пациенттің және (немесе) басқа адамдардың денсаулығы мен өміріне айтарлықтай қауіп төндірсе (қауіпті жұқпалы аурулар);
 1. Ғылыми зерттеу, студенттерді дайындау және дәрігерлердің біліктілігін арттыру процесінде пациенттер туралы медициналық ақпаратқа қол жеткізу құқығы бар мекемелердің басшылары мен қызметкерлері осы ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етуі қажет.
 2. Медициналық сипаттағы басылымдар, дәрігерлердің ғылыми форумдардағы баяндамалары, баспасөздегі, радио және теледидардағы ағарту іс-әрекеттері этикалық тұрғыдан мінсіз болуы керек, сонымен бірге объективті ғылыми және практикалық ақпаратпен шектеліп, жосықсыз бәсекелестік, жарнама және өзін-өзі жарнамалау элементтерін қамтымауы керек.
 3. Қызметкерлер бұқаралық ақпарат құралдарының, қоғамдық және өзге де ұйымдардың өкілдеріне жүгінген кезде өз құзыреті шегінде ақпаратты таратуға құқылы.:
 • белгілі бір ауру туралы теориялық ақпарат беру.
 • денсаулық сақтау саласындағы нормативтік құқықтық құжаттардың ережелері және оларды практикада қолдану тәртібі туралы хабардар ету.;
 • жоғары ұйымдар, медициналық мекемелер, емдеу технологиялары туралы ақпарат беру.;
 • басшының келісімімен бөлім, мекеме туралы статистикалық ақпараттарды беруге;
 • мекеменің бөлімдерінде қолданылатын емдеу технологиялары туралы ақпарат беру;
 • санитарлық-эпидемиологиялық сипаттағы ақпарат беруге.
 1. Бұқаралық ақпарат құралдарының, қоғамдық және басқа ұйымдардың өкілдері өтініш білдірген кезде дәрігерлер және / немесе орта медициналық персонал құқылы емес.:
 • науқастар, соның ішінде қайтыс болған адамдар туралы ақпарат беру.;
 • белгілі бір азаматтың медициналық көмекке жүгіну фактісі, оның емделуі, босатылуы, қайтыс болуы және т.б. туралы ақпаратты растауға және жоққа шығаруға;
 • науқасты (пациенттерді) анықтауға болатын фото-видео мағлұматтарды ұсыну.

 6.7. Іскерлік кодексінің және мекеменің басқа ішкі құжатталған ақпараттарының бұзылуы туралы ақпаратты жинау және қарау тәртібі 

 1. Мекеме қызметкерлері іскери этиканың бекітілген нормаларын, заңнаманы және мекеменің ішкі құжаттарын бұзған жағдайда уәкілетті тұлға мекеме басшылығының өкілдеріне әрі қарай қарау және шешім қабылдау үшін материалдар жиналады, олардың құзыретіне осындай өтініштерді шешу кіреді..
 2. Мүдделі тұлғалар мекеме қызметкерлерінің заңсыз және этикалық емес әрекеттері туралы тікелей жетекшісіне немесе басшылық өкіліне хабарлай алады.
 3. Басшылық төрағасы өтінішті қарауға алған соң міндетті:
 • өтініш берушінің өз құқықтарын қорғауға және / немесе іскерлік этика нормаларын және іскерлік этика нормаларын бұзған шешімдер мен / немесе іс-әрекеттерге (әрекетсіздікке) жол бермеу үшін қолдануға құқығы бар әдістер мен тәсілдерді түсіндіруге;
 • өтінішті қарау құзыретіне осындай өтініштерді шешу кіретін мекеме басшылығына жіберу.
 1. Қарау нәтижелері мен қабылданған шешімдер туралы басшылық өкім мекеме басшысы шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде олармен байланысқан адамға хабарланады.
 2. Мекеме басшылығы кодекстің, құқықтық нормалардың және ішкі құжатталған ақпарат ережелерінің бұзылуы туралы ақпаратты қарау құпиялылығына кепілдік береді. Өтініш берушінің құқығы бұзылмауы керек..
 3. Бөлім бастығының өкілеттігі ішкі тергеу жүргізуді қамтымайды.

6.8 Ынталандыру (сыйлықақы және бағалы сыйлықтар) және ықпал ету шаралары (еңбек тәртібін және қызметтік міндеттерін бұзғаны үшін санкциялар мен жазалаулар) 

 1. Басшылық жүргізетін ынталандыру саясатына сәйкес жұмыс кезеңдерінің соңында (жыл, жартыжылдық, тоқсан) қызметкерлер жинақтау қорынан жасалған жұмыс нәтижелері бойынша бонустық төлемдер түрінде қаржылық ынталандырулар алады. Төлемдер көлемін мекеме басшылығы реттейді (05.01.2018 ж. «Офтальмохирургия» мекемесінде көтермелеу және сыйлықақы беру туралы ережеге сәйкес).
 2. Қызметкерлерге бонустар төленуі мүмкін::
 • Мекеменің бір жылдағы сәтті жұмысының нәтижелері бойынша
 • Қызметкердің жеке үлесін ескере отырып
 • Жаңа технологияларды әзірлеу және енгізу үшін
 • Көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту үшін
 • Мерейтойлық күндерге байланысты.
 • Зейнетке шығуға байланысты
 • «Жылдың үздік дәрігері», «Жылдың үздік медбикесі», «Жылдың үздік техникалық қызметкері» номинацияларындағы жеңісі үшін
 1. Сыйақы мөлшері азайтылуы немесе келесі жағдайларда басшылықтың қалауы бойынша алынуы мүмкін:
 • Жұмыс процесінің ережелерін бұзу.
 • Қызметтік міндеттерін бұзу.
 • Тәртіп бұзушылықтар.
 • Осы Кодекске сәйкес этикалық нормаларды бұзу;
 • Қызметкердің жұмысына науқастардың тарапынан шағымдардың болуы.
 • Жоғары басшылық тарапынан қызметкердің қызметі туралы есептердің болуы.
 • Басшылық атына қызметкерлер тарапынан түсіндірме берудің болуы.
 • Сөгіс пен жаза туралы бұйрықтардың болуы.

 6.9. Бақылау шаралары

 1. Мекеме басшылығы мен қызметкерлері кодекстің талаптарын қатаң сақтауға және кодекс талаптарының бұзылғаны туралы жазбаша түрде есеп беруге міндетті. Жұмысшылардың құқықтарының бұзылуына әкелетін кез-келген жағдай заң нормаларына және мекеменің ішкі құжатталған ақпаратына сәйкес қарастырылуы керек..
 2. Мекеме басшылығы мекеменің стратегиялық мақсаттарына жету үшін басқару шешімдерін іскери этиканың негізгі құндылықтары мен қағидаларын ескере отырып қабылдайды және өзіне жүктелген міндеттердің орындалуына толық жауап береді..
 3. Мекеме басшылығының өкілі өз құзыретіне сәйкес қажетті ақпаратты ұсынумен мекеменің тиісті құрылымдық бөлімшелерімен кеңесу арқылы кодекс талаптарын бұзумен байланысты мәселелерге жауап беруге міндетті. Кеңес беру қызметі жазбаша түрде болуы мүмкін..
 4. Мекеме кодексті ашық талқылауға дайын қызметкерлерді көтермелейді және оны жетілдіруге қатысты кез-келген сындарлы ұсыныстарды қолдайды.
 5. Қызметкер мүдделер қақтығысына, заңнама мен ішкі құжаттардың бұзылуына байланысты барлық оқиғалар мен себептерді нақты сипаттауға міндетті. Бұл тұрғыда есеп беруші қызметкер өзара сенімді бұзатын болып саналмауы керек. Бұл қызметкерлердің мекемеге деген адалдығының көрінісі және мекемедегі ынтымақтастықтың бұзылуы емес. Қызметкер сенімді және нақты ақпарат ұсынуы керек және күдікті фактілерді немесе жағдайларды және осындай заңсыз әрекеттердің белгілерін жасырмауы керек.

7-ТАРАУ ҚОРЫТЫНДЫ 

 1. Осы кодекстің ережелерін сақтау мекеменің барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылады. Осы кодекстің нормаларын бұзу заңда белгіленген тәртіппен жауапкершілікке әкеп соғады..
 2. Мекеме басшылығы оны жаңарту және жетілдіру мақсатында осы кодекстің талаптарын қарастырады және жетілдіреді, олардың іс жүзінде қаншалықты орындалғанын талдайды және қажет болған жағдайда ұсыныстарды ескере отырып оған өзгертулер мен толықтырулар енгізеді.